Category Archives: Đào tạo

Chương trình Đào Tạo Ngắn Hạn

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đào tạo về GIS cũng là một trong những nhiệm vụ chính của Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS). Hiện nay, Trung tâm DITAGIS đang đẩy mạnh việc đào tạo các lớp ngắn hạn về GIS. Các lớp chuyên […]

Giới thiệu môn học ArcGIS căn bản

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC   “ArcGIS CĂN BẢN”   A.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS, tiến trình phát triển GIS, các thành phần của GIS, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng của GIS, ứng dụng GIS trong lĩnh vực cấp nước. […]

Giới thiệu môn học ArcGIS nâng cao

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC “ARCGIS NÂNG CAO”   A.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC Giới thiệu, hướng dẫn phương pháp xây dựng Geodatabase. Học viên sẽ cài đặt Geodatabase theo mô hình cá nhân và đa người dùng. Ngoài ra, học viên còn tiếp cận phân tích mạng, phân tích 3D, nội […]

Thông báo chiêu sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     […]

Thông báo chiêu sinh

      THÔNG BÁO Về việc mở các lớp Đào tạo ArcGIS Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020, Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý DITAGIS – Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM mở lớp Đào tạo khóa học ArcGIS tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 1. […]