Category Archives: Chưa được phân loại

Chương trình Đào Tạo Ngắn Hạn

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đào tạo về GIS cũng là một trong những nhiệm vụ chính của Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS). Hiện nay, Trung tâm DITAGIS đang đẩy mạnh việc đào tạo các lớp ngắn hạn về GIS. Các lớp chuyên […]