Nền tảng GIS

Ditagis cung cấp bộ ứng dụng bao gồm bản đồ, ứng dụng và dịch vụ để hỗ trợ nhu cầu quản lý mạng lưới cấp nước. Các ứng dụng quản lý sự cố, chất lượng nước, báo bể, quản lý lộ trình đọc số …